April 28-sked for Mobile Community Pantry: Carcarabasa, Suysuyan, Pob. Sur and Patpat.Agtultuloy ti BAYANIHAN spirit ditoy ili tayo nga Lidlidda. Di agsarday dagiti donasyon nga aggapu kadagiti naayat nga kakailian tayo.Daytoy nga ganuat ket maysa nga wagas kas panangresponde ti COVID 19 nga agdama nga sagsagabaen tay ita.